top of page

Algemene voorwaarden

Swop Art is een BV en is gevestigd aan de Vlijtseweg 122 (hal 34), 7317 AK Apeldoorn en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 82430810 Swop Art BV is een online kunstplatform met een online galerie gespecialiseerd in Remastered Art & Modern Art. ( o.a. kunst schilderijen/ en foto’s op plexiglas)

Begrippen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Swop Art : de ondernemer die producten op afstand aanbiedt en hiermee de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere koper) die een overeenkomst op afstand sluit met Swop Art .
Koper: de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of de rechtspersoon (zakelijke koper) die een overeenkomst (op afstand) sluit met Swop Art . 
Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.
Website: de website van Swop Art : www.swopart.com

 

Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod, de overeenkomsten en de levering van producten door of namens Swop Art.
2. Eventueel door de koper gehanteerde algemene voorwaarden, hoe dan ook genaamd, zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
3. Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn pas van toepassing als deze door Swop Art uitdrukkelijk en schriftelijk zijn geaccepteerd. 
4. Swop Art mag deze algemene voorwaarden wijzigen en/of aanvullen. Hierover ontvangt de consument/koper vooraf bericht. 
5. Wanneer één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing en zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen. Deze nieuwe bepaling heeft zoveel mogelijk de strekking van de oorspronkelijke bepaling. 
6. In het geval van strijdigheid tussen de inhoud van deze algemene voorwaarden en een tussen consument/koper en Swop Art gesloten overeenkomst, heeft de inhoud van de overeenkomst voorrang.

Aanbod
1. Een aanbod in de webwinkel is vrijblijvend. Dit betekent dat Swop Art het aanbod kan wijzigen.
2. Alle genoemde prijzen in het aanbod zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Genoemde prijzen in offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. 
3. De consument/koper zorgt ervoor dat de gegevens die aan hij aan Swop Art verstrekt, juist, actueel en volledig zijn. 
4. De inhoud van de overeenkomst bestaat uitsluitend uit de producten die in het aanbod zijn omschreven. 

5. Swop Art is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of verschrijvingen in het aanbod en programmeer- en/of typ/drukfouten op de website en/of social media kanalen van Swop Art. Dit betekent o.a. dat Swop Art niet verplicht is om het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Totstandkoming van de overeenkomst 
1. De overeenkomst tussen de consument/koper en Swop Art komt tot stand doordat: 
a. de consument/koper digitaal akkoord gaat met het aanbod van Swop Art door het product van zijn keuze op de website aan te geven en de bestelling af te ronden én aan de gestelde voorwaarden te voldoen;
b. Swop Art een bestelling per e-mail aan de consument/koper heeft bevestigd. 
2. De consument/koper gaat ermee akkoord dat voor communicatie gebruik gemaakt mag worden van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen. In het bijzonder communicatiemiddelen die gebruik maken van een internetverbinding.
3. Swop Art treft passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische overdracht van data en het elektronisch betalen te beveiligen en zorgt voor een veilige website.
4. De consument/koper ontvangt de bestelbevestiging/factuur per e-mail op het in het bestelproces aangegeven e-mailadres.

Recht van ontbinding (bedenktijd) 
1. De website van Swop Art bevat een webwinkel waar fysieke producten op afstand gekocht kunnen worden. 
2. Voor consumenten bestaat, bij een koop op afstand, het recht van ontbinding. De consument kan de overeenkomst, binnen zeven (7) dagen na ontvangst van het product, zonder opgaaf van redenen ontbinden. Als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld, gaat de bedenktijd in op de dag dat de consument het laatste product van deze bestelling heeft ontvangen.
3. Wanneer de consument gebruik wil maken van het wettelijke ontbindingsrecht, dient de consument contact op te nemen met Swop Art via info@swopart.com of 06-48256834 en het door ons toegestuurde retourformulier in te vullen. De consument moet het product vervolgens binnen zeven (7) dagen na ontbinding van de overeenkomst, terugsturen naar Swop Art. Dit doet de consument in de originele verpakking. De retourkosten komen hierbij voor rekening van de consument.
4. Tijdens de bedenktijd mag de consument het product uitpakken met als doel de aard en de kenmerken van het product vast te stellen op een manier zoals de consument dit in een fysieke winkel ook zou doen. De consument gaat zorgvuldig om met het product. In het geval er waardevermindering van het product optreed tijdens de bedenktijd, dan is de consument hiervoor aansprakelijk.
5. Het risico en de bewijslast voor het juist én op tijd uitoefenen van het wettelijke ontbindingsrecht, ligt bij de consument.
6. Na ontvangst van de retourzending, ontvangt de consument een bevestiging. Na ontvangst van de bevestiging duur het maximaal veertien (14) werkdagen voordat het aankoopbedrag door Swop Art teruggestort wordt. 

7. Het wettelijke ontbindingsrecht geldt niet voor producten die volgens specificaties van de consument of op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument gemaakt zijn. Hierbij kan gedacht worden aan: afwijkende formaten, wijzigingen in originele prints, photoshop opdrachten, eigen inbreng etc.

Inhoud van de overeenkomst 
1. Swop Art levert, indien geen specifieke normen of voorschriften zijn overeengekomen, overeenkomstig datgene wat Swop Art redelijkerwijs mocht veronderstellen. 
2. Swop Art staat ervoor in dat producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 
3. De producten die Swop Art aanbiedt, hebben de eigenschappen die Swop Art ten aanzien van die producten, in het aanbod kenbaar heeft gemaakt. Swop Art kan niet garanderen dat de producten geschikt zijn voor het doel waarvoor de consument de producten wil gebruiken.

Levering & verzending 
1. Swop Art zal geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen dertig (30) dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Wanneer een leveringstermijn niet gehaald gaat worden, zal Swop Art de consument/koper daarvan zonder onnodige vertraging op de hoogte brengen. De consument/koper heeft in dat geval de mogelijkheid om binnen zeven (7) dagen na ontvangst van die mededeling, de overeenkomst te ontbinden en terugbetaling van het aankoopbedrag te vragen. 
2. Genoemde levertermijnen in het aanbod zijn slechts een indicatie. De consument/koper kan hieraan geen rechten ontlenen. Overschrijding van een levertermijn geeft de consument/koper geen recht op schadevergoeding of een andere vorm van compensatie.
3. Producten worden door een extern vervoersbedrijf geleverd op het adres dat door de consument/koper in het bestelproces is aangegeven. 
4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten gaat over op de consument/koper vanaf het moment van aflevering bij de consument/koper. 
5. Alle genoemde prijzen zijn inclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven. Voor verzendingen naar het buitenland (met uitzondering van België) zijn de verzendkosten niet inclusief.

Prijzen en betaling
1. Swop Art is gerechtigd haar prijzen te wijzigen. Wanneer een prijswijziging plaatsvindt binnen drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft alleen de consument het recht de overeenkomst te ontbinden. Prijswijzigingen die het gevolg zijn van gewijzigde wet- en regelgeving, geven consument/koper niet het recht de overeenkomst om die reden te ontbinden. 
2. Producten die via de website worden gekocht, dienen te worden betaald via één van de aangegeven betaalopties. De consument/koper ontvangt de bestelbevestiging/factuur automatisch op het door de consument/koper aangegeven e-mailadres. 
3. De betalingstermijn voor facturen bedraagt, tenzij anders overeengekomen, zeven (7) dagen na factuurdatum.
4. In het geval de consument niet op tijd betaalt, geldt de wettelijke rente en de wettelijke regeling met betrekking tot incassokosten. 
5. Swop Art blijft eigenaar van de geleverde producten totdat de consument/koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Wederverkoop
Deze aanvullende en/of afwijkende bepalingen zijn alleen van toepassing op kopers.
1. Offertes voor wederverkoop zijn veertien (14) dagen geldig.
2. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
3. De overeenkomst tussen de koper en Swop Art komt tot stand op het moment dat de koper schriftelijk akkoord gaat met het aanbod van Swop Art een order schriftelijk aan de koper bevestigd.
4. Swop Art heeft het recht een bestelling van de koper te weigeren, bijvoorbeeld in het geval de koper zijn betalingsverplichting in het verleden niet is nagekomen of de koper het product of de goede naam van Swop Art schade toebrengt.
5. Het wettelijke ontbindingsrecht (bedenktermijn) geldt niet voor de koper.
6. Levertermijnen zijn in overleg. Een door partijen overeengekomen levertermijn gaat in zodra koper alle benodigde informatie en de betaling van de koper heeft ontvangen. Een overeengekomen levertermijn kan in geen geval als fatale termijn worden gezien.
7. De koper stemt ermee in dat de overeenkomst tussen de koper en Swop Art niet op basis van exclusiviteit is en dat Swop Art ook samenwerkt met andere wederverkopers.
8. Swop Art heeft het recht een maximale verkoopprijs of adviesprijs aan de koper op te leggen.
9. De koper zal eventuele bijgeleverde gebruikersvoorschriften doorzetten naar zijn klanten.
10. De betalingstermijn voor facturen bedraagt veertien (14) dagen na factuurdatum.
11. Bezwaren van de koper tegen de hoogte van de factuur, schorten de betalingsverplichting niet op.
12. In het geval de betaling niet op tijd door Swop Art is ontvangen, heeft Swop Art het recht een maandelijkse rente van vijf procent (5%) in rekening te brengen. Een gedeelte van een maand wordt hierbij als hele maand gerekend. Ook mag Swop Art incassokosten van tien procent (10%) met een minimum van € 250,00 in rekening brengen.
13. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het product en het ontwerp daarvan, waaronder ook promotiemateriaal ter bevordering van de verkoop van het product, berusten uitsluitend bij Swop Art. 

Garantie & aansprakelijkheid
1. De consument/koper zal het product direct bij levering controleren op kwaliteit, zichtbare schade en gebreken en zal hiervan, zonder onnodige vertraging, schriftelijk melding maken bij Swop Art. 
2. In de webwinkel getoonde afbeeldingen van producten kunnen in geringe mate afwijken. Swop Art kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeengekomen met de echte kleuren van de producten. Dit is mede afhankelijk van de browser en het merk computer/telefoon.
3. Swop Art biedt wettelijke garantie op haar producten. Garantie is uitgesloten op:
a. producten die de consument/koper zelf heeft gerepareerd of bewerkt en/of door derden heeft laten repareren of bewerken;
b. producten die aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of op een andere manier onzorgvuldig worden behandeld.

4. De consument/koper is verplicht eventueel bijgeleverde onderhouds- en/of gebruikersvoorschriften na te leven. 
5. De aansprakelijkheid van Swop Art is beperkt tot vergoeding van het aankoopbedrag dan wel her-levering van het product. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Swop Art beperkt tot maximaal het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering uitkeert, vermeerdert met het bedrag aan eigen risico. Als er geen aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, de verzekeraar niet tot uitkering over gaat of de schade niet gedekt wordt onder de verzekering, dan is de aansprakelijkheid van Swop Art beperkt tot maximaal het aankoopbedrag van het betreffende product.

Privacy
1. Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is ook de privacyverklaring van Swop Art van toepassing. Deze is te vinden op onze website. 
2. De door de consument/koper verstrekte persoonsgegevens, zullen alleen gebruikt worden voor de doelen als omschreven in de privacyverklaring.

Klachten
1. Ben je niet tevreden over een product of heb je een klacht over de uitvoering van de overeenkomst? Dan dien je dit zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen zeven (7) dagen na het ontstaan van je klacht, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te melden bij Swop Art. 
2. Swop Art zal uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht, inhoudelijk reageren op de klacht en waar mogelijk een oplossing voorstellen. 
3. Het indienen van een klacht, ontslaat je niet van je betalingsverplichting.

Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle door Swop Art gesloten en te sluiten overeenkomsten en deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
2. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement Gelderland tenzij een dwingende wettelijke bepaling zich hiertegen verzet. Dit geldt ook voor geschillen die slechts door één van de partijen als geschil worden gezien. 
3. Partijen zullen in alle gevallen eerst proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
4. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk niet van toepassing.

Versie juni 2022

bottom of page